Social-Network-Facebook-icon

Ngân hàng đề thi

 

Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2018 - 2019

 

 

MÔN TOÁN - CHUYÊN  

    MÔN VẬT LÍ - CHUYÊN

   MÔN HÓA HỌC - CHUYÊN   

 

MÔN NGỮ VĂN - CHUYÊN

MÔN NGỮ VĂN - CHUNG

 

     MÔN SINH HỌC - CHUYÊN

MÔN ANH VĂN - CHUNG

MÔN ANH VĂN  - CHUYÊN

 

 

 

Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2017 - 2018

 

 

MÔN TOÁN - CHUYÊN  

     MÔN VẬT LÍ - CHUYÊN  

   MÔN HÓA HỌC - CHUYÊN   

 

MÔN NGỮ VĂN - CHUYÊN

MÔN NGỮ VĂN - CHUNG

 

     MÔN SINH HỌC - CHUYÊN

MÔN ANH VĂN - CHUNG

MÔN ANH VĂN  - CHUYÊN

 

 

Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2016 - 2017

 

 

MÔN TOÁN - CHUYÊN  

 

 

     MÔN VẬT LÍ - CHUYÊN  

   MÔN HÓA HỌC - CHUYÊN   

 

MÔN NGỮ VĂN - CHUYÊN

 

MÔN NGỮ VĂN - CHUNG

 

     MÔN SINH HỌC - CHUYÊN

 

MÔN ANH VĂN - CHUNG

 

MÔN ANH VĂN  - CHUYÊN

 

 

Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2015 - 2016

 

 

MÔN TOÁN - CHUYÊN  

 

 

     MÔN VẬT LÍ - CHUYÊN  

   MÔN HÓA HỌC - CHUYÊN   

 

MÔN NGỮ VĂN - CHUYÊN

 

     MÔN SINH HỌC - CHUYÊN

 

MÔN ANH VĂN - CHUNG

 

MÔN ANH VĂN  - CHUYÊN

 

 

Bộ đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia 2015 

 

 

Toán

 

 

Vật Lý

Hóa

Sinh

Tiếng Pháp

 

Tiếng Trung

 

Tiếng Nhật

 

Tiếng Đức

 

Tiếng Nga

Ngữ Văn

Lịch Sử

Địa Lý

 

 

Tiếng Anh

 

 

 

Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014 - 2015

MÔN TOÁN - CHUNG 

 

MÔN TOÁN - CHUYÊN 

 

    MÔN VẬT LÍ - CHUYÊN        MÔN HÓA HỌC - CHUYÊN   

 

MÔN NGỮ VĂN - CHUNG

 

 

MÔN NGỮ VĂN - CHUYÊN

 

     MÔN SINH HỌC - CHUYÊN

MÔN ANH VĂN - CHUNG

 

MÔN ANH VĂN - CHUYÊN

 

 

Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2013 - 2014

 

MÔN TOÁN - CHUNG  

 

MÔN TOÁN - CHUYÊN 

 

    MÔN VẬT LÍ - CHUYÊN        MÔN HÓA HỌC - CHUYÊN   

 

 

MÔN NGỮ VĂN - CHUNG

 

MÔN NGỮ VĂN - CHUYÊN

 

     MÔN SINH HỌC - CHUYÊN

MÔN ANH VĂN - CHUNG

 

MÔN ANH VĂN - CHUYÊN

 

Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2012-2013 

 

MÔN TOÁN - CHUNG  

 

MÔN TOÁN - CHUYÊN  

 

       MÔN VẬT LÍ - CHUYÊN       MÔN HÓA HỌC - CHUYÊN   

 

 

MÔN NGỮ VĂN - CHUNG

 

 

     MÔN SINH HỌC - CHUYÊN

MÔN ANH VĂN - CHUNG

 

MÔN ANH VĂN  - CHUYÊN