Social-Network-Facebook-icon

Liên hệ

Địa chỉ: Đại lộ Đại học Tân Tạo, Thành phố E.City  Tân Đức, Đức Hoà, Long An 

Điện thoại: +84 (272) 376 9216 ext 190

Fax: +84 (272) 376 9208

https://www.facebook.com/TruongTHPTNangkhieuDaihocTanTao