Social-Network-Facebook-icon

Thời khóa biểu


Thời khóa biểu HKI 2014-2015

 
Khối 10:

Lớp chuyên

Toán

Hóa học

Vật lý

Sinh học

T. Anh

N.văn

T

B

t

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Hai

       

S

   

1

Tin học.C. Trúc

Toán.T. Tân

Lý.T. Khởi

Hoá.T. Giang

Địa lý.C. Thuỷ

Anh.T. Lâm

2

Thể dục.T. Tuấn

Toán.T. Tân

Lý.T. Khởi

Hoá.T. Giang

Địa lý.C. Thuỷ

Anh.T. Lâm

3

Lý.C. Chi

Lý.T. Khởi

Toán.T. Tùng

Anh.T. Lâm

Toán.T. Duy

Toán.T. Tân

4

Lý.C. Chi

Lý.T. Khởi

Toán.T. Tùng

Anh.T. Lâm

Toán.T. Duy

Thể dục.T. Tuấn

C

   

1

Tin học.C. Trúc

Văn.T. Được

Hoá.C. Lan

Lý.C. Chi

KTNN.C. Thành

Sử.C. Linh

2

Toán.T. Tùng

Tin học.C. Trúc

Hoá.C. Lan

Lý.C. Chi

Anh.T.Lâm

Văn.T. Được

3

Toán.T. Tùng

Tin học.C. Trúc

KTNN.C. Thành

Toán.T. Tân

Anh.T.Lâm

Văn.T. Được

4

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Ba

       

S

   

1

Văn.T. Được

Anh.C. Thuý

Văn.C. Hoanh

Địa lý.C. Thuỷ

Anh.T.Lâm

Toán.T. Tân

2

Văn.T. Được

Anh.C. Thuý

Văn.C. Hoanh

Địa lý.C. Thuỷ

Anh.T.Lâm

Toán.T. Tân

3

Anh.C. Thuý

Văn.T. Được

Địa lý.C. Thuỷ

Toán.T. Tân

Lý.C. Chi

Anh.T. Lâm

4

Anh.C. Thuý

Văn.T. Được

Địa lý.C. Thuỷ

Toán.T. Tân

Lý.C. Chi

Anh.T. Lâm

C

   

1

Sinh.C. Thành

Toán.T. Tân

Tin học.T. Minh

Thể dục.T. Tuấn

Sử.C. Linh

Hoá.C. Lan

2

Sinh.C. Thành

Hoá.T. Giang

Tin học.T. Minh

Thể dục.T. Tuấn

Văn.T. Được

Hoá.C. Lan

3

Sử.C. Linh

Hoá.T. Giang

GDGD

Văn.C. Hoanh

Văn.T. Được

Thể dục.T. Tuấn

4

Thể dục.T. Tuấn

   

Sử.C. Linh

   

       

S

   

1

Hoá.T. Lộc

Toán.T. Tân

Anh.C. Thuý

Anh.T. Lâm

Toán.T. Tùng

Lý.C. Chi

2

Hoá.T. Lộc

Toán.T. Tân

Anh.C. Thuý

Anh.T. Lâm

Toán.T. Tùng

Lý.C. Chi

3

Anh.C. Thuý

Sử.C. Linh

Lý.T. Khởi

Lý.C. Chi

Anh.T.Lâm

Văn.T. Được

4

Anh.C. Thuý

KTNN.C. Thuận

Lý.T. Khởi

Lý.C. Chi

 

Văn.T. Được

C

   

1

Lý.C. Chi

GDCD

Anh.C. Thuý

BD.Sinh.C. Thuận

BD.Anh.C. Lợi

BD.Văn.C. Mai

2

Lý.C. Chi

Anh.C. Thuý

Sử.C. Linh

BD.Sinh.C. Thuận

BD.Anh.C. Lợi

BD.Văn.C. Mai

3

BD.Toán.T. Trưởng

Anh.C. Thuý

Thể dục.T. Tuấn

BD.Sinh.C. Thuận

BD.Anh.C. Lợi

BD.Văn.C. Mai

4

   

Thể dục.T. Tuấn

     

Năm

      

S

   

1

Toán.T. Tùng

Lý.T. Khởi

Anh.C. Thuý

Toán.T. Tân

Lý.C. Chi

Anh.T. Lâm

2

Toán.T. Tùng

Lý.T. Khởi

Anh.C. Thuý

Toán.T. Tân

Lý.C. Chi

Anh.T. Lâm

3

KTNN.C. Thuận

Anh.C. Thuý

Toán.T. Tùng

Văn.C. Hoanh

Anh.T.Lâm

Toán. T. Duy

4

Văn.T. Được

Anh.C. Thuý

Toán.T. Tùng

Văn.C. Hoanh

Anh.T.Lâm

Toán.T. Duy

C

  

1

BD.Toán.T. Trưởng

BD.Hoá.T. Giang

BD.Lý.C. Chi

Anh.T. Lâm

Văn.T. Được

KTNN.C.Thành

2

BD.Toán.T. Trưởng

BD.Hoá.T. Giang

BD.Lý.C. Chi

Tin học.T. Minh

Văn.T. Được

Sinh.C. Thành

3

 

BD.Hoá.T. Giang

BD.Lý.C. Chi

Tin học.T. Minh

Toán.T. Tùng

 

Sáu

       

S

   

1

Hoá.T. Lộc

Anh.C. Thuý

Văn.C. Hoanh

GDCD

Toán.T. Tùng

Văn.T. Được

2

Hoá.T. Lộc

Toán.T. Tân

Sinh.C. Thành

Hoá.T. Giang

Toán.T. Tùng

Tin học.T. Minh

3

Anh.C. Thuý

Toán.T. Tân

Sinh.C. Thành

Hoá.T. Giang

Văn.T. Được

Tin học.T. Minh

4

SHL.T. Lộc

SHL.T. Trúc

SHL.C. Lan

SHL.T. Chi

SHL.C. Thành

SHL.T. Được

C

   

1

Toán.T. Tùng

Sinh.C. Thành

Hoá.C. Lan

Toán.T. Tân

Thể dục.T. Tuấn

Lý.C. Chi

2

Địa lý.C. Thuỷ

Sinh.C. Thành

Hoá.C. Lan

Toán.T. Tân

Thể dục.T. Tuấn

Lý.C. Chi

3

Địa lý.C. Thuỷ

Thể dục.T. Tuấn

Toán.T. Tùng

KTNN.C. Thành

Tin học.T. Minh

Toán.T. Tân

4

GDCD

Thể dục.T. Tuấn

   

Tin học.T. Minh

Toán.T. Tân

Bảy

   

S

   

1

Anh.C. Thuý

Hoá.T. Giang

Toán.T. Tùng

Anh.T. Lâm

Sinh.C. Thành

Địa lý.C. Thuỷ

2

Anh.C. Thuý

Hoá.T. Giang

Toán.T. Tùng

Anh.T. Lâm

Hoá.T. Lộc

Địa lý.C. Thuỷ

3

Toán.T. Tùng

Địa lý.C. Thuỷ

Anh.C. Thuý

Sinh.C. Thành

Hoá.T. Lộc

GDCD

4

Toán.T. Tùng

Địa lý.C. Thuỷ

Anh.C. Thuý

Sinh.C. Thành

GDCD

Anh.T. Lâm

 
Khối 11, 12:

Lớp chuyên

Toán

Hóa học

VL + SH

T. Anh

N.văn

Toán

Hóa học

VL + SH

T.Anh

T

B

t

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

12.1

12.2

12.3

12.4

Hai

          

S

    

1

Toán.T. Trưởng

Hoá.T. Vỹ

Anh.T. Quang

Toán.T. Duy

Anh.C. Lợi

Sinh.T. Hoà

Văn.T. Thắm

Anh.T. Thái

Toán.T. Vĩnh

2

Toán.T. Trưởng

Hoá.T. Vỹ

Anh.T. Quang

Toán.T. Duy

Nghề.T. Bình

Sinh.T. Hoà

Văn.T. Thắm

Anh.T. Thái

Toán.T. Vĩnh

3

Sử.C. Linh

Anh.T. Quang

Hoá.T. Vỹ

Anh.C. Lợi

Nghề.T. Bình

Văn.T.Thắm

Lý.T. Vịnh

Sinh.T. Hoà

Anh.T. Thái

4

Hoá.T. Giang

Anh.T. Quang

Hoá.T. Vỹ

Anh.C. Lợi

Nghề.T. Bình

Văn.T.Thắm

Lý.T. Vịnh

Sinh.T. Hoà

Anh.T. Thái

5

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

C

   

1

Anh.T. Quang

Địa lý.C. Thuỷ

Lý.T. Vịnh

Văn.C. Mai

Toán.T. Duy

Toán.T. Đức

Thể dục.T. Diện

BD Lý+Sinh 

BD AV+Văn

2

Anh.T. Quang

Toán.T. Vĩnh

Lý.T. Vịnh

Văn.C. Mai

Toán.T. Duy

Toán.T. Đức

Thể dục.T. Diện

Minh (3t)

Lợi -Thái (3t)

3

Văn.C. Mai

Toán.T. Vĩnh

Toán.T. Đức

 

Văn.T. Thông

Thể dục.T. Diện

BD Hóa (2t)

Hòa (3t)

Thắm (3t)

           

Thể dục.T. Diện

T. Vỹ

   

T

 
           

Luyện thi ĐH: Lý.T. Tâm (3t)

           

Luyện thi ĐH: Lý.T. Minh (3t)

Ba

          

S

    

1

Nghề.T. Lộc

Văn.C. Mai

Hoá.T. Vỹ

Toán.T. Duy

Lý.T Tâm

Toán.T. Trưởng

Sinh.T. Hoà

Toán.T. Đức

Sử.C. Linh

2

Nghề.T. Lộc

Văn.C. Mai

GDCD.T. Sơm

Toán.T. Duy

Lý.T Tâm

Toán.T. Trưởng

Anh.C. Ngân

Toán.T. Đức

Sử.C. Linh

3

Nghề.T. Lộc

Sử.C. Linh

Toán.T. Đức

Văn.C. Mai

Toán.T. Duy

Sinh.T. Hoà

Anh.C. Ngân

Văn.T. Thắm

Lý.T. Tâm

4

Thể dục.T. Diện

Lý.T. Vịnh

Toán.T. Đức

GDCD.T. Sơm

Toán.T. Duy

Sử.C. Linh

Hoá.T. Vỹ

Văn.T. Thắm

Lý.T. Tâm

5

Thể dục.T. Diện

Lý.T. Vịnh

     

Sử.C. Linh

Hoá.T. Vỹ

Sinh.T. Hoà

 

C

   

1

Toán.T. Trưởng

Hoá.T. Vỹ

Văn.C. Mai

Lý.T. Tâm

BD.Văn.T.Thắm

Anh.C. Ngân

Địa lý.C. Thuỷ

GDCD

Anh.T. Thái

2

Toán.T. Trưởng

Anh.T. Quang

Văn.C. Mai

Lý.T. Tâm

BD.Văn.T.Thắm

Anh.C. Ngân

Tin học.C. Trúc

Hoá.T. Vỹ

GDCD

3

Văn.C. Mai

 

Anh.T. Quang

Thể dục.T. Diện

BD.Văn.T.Thắm

Lý.T. Tâm

Tin học.C. Trúc

Hoá.T. Vỹ

Địa lý.C. Thuỷ

4

   

Tin học.C. Trúc

Thể dục.T. Diện

 

Lý.T. Tâm

 

Địa lý.C. Thuỷ

 

T

 
           

Luyện thi ĐH: Toán.T. Phong

           

Luyện thi ĐH: Toán.T. Trí

          

S

    

1

Lý.T. Vịnh

Toán.T. Vĩnh

Anh.T. Quang

Sinh.C. Thuận

Hoá.C. Tú

Anh.C. Ngân

Sử.C. Linh

Anh.T. Thái

Thể dục.T. Diện

2

Lý.T. Vịnh

Toán.T. Vĩnh

Anh.T. Quang

Anh.C. Lợi

Hoá.C. Tú

Anh.C. Ngân

Sử.C. Linh

Anh.T. Thái

Thể dục.T. Diện

3

Văn.C. Mai

Anh.T. Quang

Nghề.T. Bình

Anh.C. Lợi

Sinh.C. Thuận

Địa lý.C. Thuỷ

Anh.C. Ngân

Toán.T. Trưởng

Anh.T. Thái

4

Văn.C. Mai

Anh.T. Quang

Nghề.T. Bình

Sử.C. Linh

Anh.C. Lợi

Hoá.C. Tú

Lý.T. Vịnh

Toán.T. Trưởng

Anh.T. Thái

5

   

Nghề.T. Bình

 

Anh.C. Lợi

Hoá.C. Tú

Lý.T. Vịnh

Sử.C. Linh

 

C

   

1

Địa lý.C. Thuỷ

Tin học.C. Trúc

Sử.C. Linh

BD.AV.C.Ngân

Văn.T. Thông

BD Toán

Toán.T. Trưởng

Lý.T. Vịnh

Toán.T. Vĩnh

2

Anh.T. Quang

BD.Hoá.T. Vỹ

Địa lý.C. Thuỷ

BD.AV.C.Ngân

Văn.T. Thông

T. Trí

Toán.T. Trưởng

Lý.T. Vịnh

Toán.T. Vĩnh

3

Anh.T. Quang

BD.Hoá.T. Vỹ

Thể dục.T. Diện

BD.AV.C.Ngân

Địa lý.C. Thuỷ

(3t)

BD Hóa (2t)

Tin học.C. Trúc

Văn.T. Thông

4

Toán.T. Trưởng

BD.Hoá.T. Vỹ

Thể dục.T. Diện

     

C. Tú

Tin học.C. Trúc

Văn.T. Thông

T

 
           

Luyện thi ĐH: Toán.T. Phong (3t)

           

Luyện thi ĐH: Toán.T. Trí (3t)

Năm

          

S

    

1

Toán.T. Trưởng

Lý.T. Vịnh

Văn.C. Mai

Lý.T. Tâm

Toán.T. Duy

Toán.T. Đức

Anh.C. Ngân

Văn.T. Thắm

Sinh.T. Hoà

2

Toán.T. Trưởng

Lý.T. Vịnh

Văn.C. Mai

Lý.T. Tâm

Toán.T. Duy

Toán.T. Đức

Anh.C. Ngân

Văn.T. Thắm

Sinh.T. Hoà

3

Anh.T. Quang

Toán.T. Vĩnh

Toán.T. Đức

Nghề.T. Lộc

Anh.C. Lợi

Văn.T. Thắm

Sinh.T. Hoà

Lý.T. Vịnh

KTCN.T. Khởi

4

Sinh.C. Thuận

Anh.T. Quang

Toán.T. Đức

Nghề.T. Lộc

Anh.C. Lợi

Anh.C. Ngân

Sinh.T. Hoà

Lý.T. Vịnh

Toán.T. Trưởng

5

Sinh.C. Thuận

Anh.T. Quang

KTCN.T. Khởi

Nghề.T. Lộc

Sử.C. Linh

Anh.C. Ngân

 

Toán.T. Đức

Toán.T. Trưởng

C

   

1

KTCN.T. Khởi

Sinh.C. Thuận

BD.Lý/Sinh (3t)

Toán.T. Duy

Văn.T. Thông

Tin học.C. Trúc

Toán.T. Vĩnh

Thể dục.T. Diện

Hoá.C. Tú

2

BD Toán.T. Duy

Sinh.C. Thuận

T. Vịnh

KTCN.T. Khởi

Văn.T. Thông

Tin học.C. Trúc

Toán.T. Vĩnh

Thể dục.T. Diện

Hoá.C. Tú

3

BD Toán.T. Duy

Thể dục.T. Diện

T. Hoà

Tin học.C. Trúc

 

BD Toán (2t)

Văn.T. Thắm

BD  Lý+Sinh 

Văn.T. Thông

4

BD Toán.T. Duy

Thể dục.T. Diện

     

Trưởng/Tú

Văn.T. Thắm

Tâm/Giác (2t)

 

T

 
           

Luyện thi ĐH: Sinh.T. Giác

           

BD AV Lợi -Thái

Sáu

          

S

    

1

GDCD.T. Sơm

Toán.T. Vĩnh

Lý.T. Vịnh

Hoá.C. Tú

Tin học.C. Trúc

Lý.T. Tâm

Hoá.T. Vỹ

Sử.C. Linh

Tin học.C. Trúc

2

Tin học.C. Trúc

Toán.T. Vĩnh

Lý.T. Vịnh

Hoá.C. Tú

KTCN.T. Khởi

Lý.T. Tâm

Hoá.T. Vỹ

Anh.T. Thái

Tin học.C. Trúc

3

Lý.T. Vịnh

KTCN.T. Khởi

Sinh.C. Thuận

Anh.C. Lợi

Thể dục.T. Tuấn

GDCD

Toán.T. Vĩnh

Hoá.T. Vỹ

Lý.T. Tâm

4

Lý.T. Vịnh

GDCD.T. Sơm

Sinh.C. Thuận

Anh.C. Lợi

Thể dục.T. Tuấn

Văn.T. Thắm

GDCD

Hoá.T. Vỹ

Lý.T. Tâm

5

SHL.T. Giang

SHL.T. Khởi

SHL.C. Thuận

SHL.C. Lợi

SHL.T. Tuấn

SHL.T. Thắm

SHL.C. Linh

SHL.T. Nhựt

SHL.T. Thái

C

   

1

BD.Toán. T.Vĩnh

BD.Hoá.T. Vỹ

BD.Lý/Sinh (3t)

Địa lý.C. Thuỷ

GDCD.T. Sơm

Luyện thi ĐH: Hóa.T. Thắng (3t)

2

BD.Toán. T.Vĩnh

BD.Hoá.T. Vỹ

T. Tâm

BD.AV.C.Ngân

BD.Văn.T.Thông

BD Văn.T. Hải (3t)

3

BD.Toán. T.Vĩnh

BD.Hoá.T. Vỹ

C. Thuận

BD.AV.C.Ngân

BD.Văn.T.Thông

BD AV - Thầy Tuyến (3t)

4

     

BD.AV.C.Ngân

BD.Văn.T. Thông

       

T

 
           

Luyện thi ĐH:
 Hóa.T. Thắng (3t)

LT Văn.T. Hải

             

T. Hải (3t)

Bảy

       

S

    

1

Anh.T. Quang

Văn.C. Mai

Toán.T. Đức

Toán.T. Duy

Lý.T Tâm

Anh.C. Ngân

Toán.T. Vĩnh

Anh.T. Thái

Văn.T. Thông

2

Anh.T. Quang

Văn.C. Mai

Toán.T. Đức

Toán.T. Duy

Lý.T Tâm

KTCN.T. Khởi

Toán.T. Vĩnh

Anh.T. Thái

Văn.T. Thông

3

Hoá.T. Giang

Nghề.T. Bình

Anh.T. Quang

Anh.C. Lợi

Toán.T. Duy

Hoá.C. Tú

KTCN.T. Khởi

Toán.T. Đức

Anh.T. Thái

4

Hoá.T. Giang

Nghề.T. Bình

Anh.T. Quang

Văn.C. Mai

Anh.C. Lợi

Hoá.C. Tú

Anh.C. Ngân

Toán.T. Đức

Anh.T. Thái

5

 

Nghề.T. Bình

 

Văn.C. Mai

Anh.C. Lợi

Toán.T. Đức

Anh.C. Ngân

KTCN.T. Khởi

Toán.T. Vĩnh

C

  

1

         

Luyện thi ĐH: Lý. T. Tâm (3t)

2

         

Luyện thi ĐH: Lý. T. Minh (3t)

3

           

 

Thời khóa biểu HKII 2013-2014

 

 Thời khóa biểu HKI 2013-2014